رکوردهای یافت شده: 841

© 2020 ZaminGasht

آثار فسیلی حرکت جانداران در سنگ آهک سازند میلا

نوع منبع: تصویر

موقعیت: البرز-کرج

توضیح: آثار باقیمانده از حرکت موجودات در زمان نهشته شدن رسوبات نرم دریایی در سنگ های کهن \"اثر فسیل\" یا Tr ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

توالی ائوسن البرز در الموت شرقی

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: سازند
عارضه‌ها: سازند کرج

موقعیت: قزوین-قزوین

توضیح: در اطراف روستای وناش در ارتفاعات البرز در الموت خاوری نهشته های ائوسن شامل گدازه های آندزیتی، همراه ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

دایک نفوذی در آذرآواری های سازند کرج

نوع منبع: تصویر

موقعیت: تهران-رودهن

توضیح: در دامنه های مشرف بر رودخانه سیاهرود در شمال رودهن، سازند کرج با تناوبی از شیل و آذرآواری هایی نظیر ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

سنگ آهک گچین پاره سازند چمپه (سازند گچساران) در شمال فیروزآباد فارس

نوع منبع: تصویر

موقعیت: فارس-فیروز آباد

توضیح: چمپه عضو میانی سازند گچساران است که شامل تناوب سنگ آهک ستبر تا نازک لایه همراه با مارن و انیدریت است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

مرز سازندهای سلطانیه و باروت در البرز مرکزی

نوع منبع: تصویر

موقعیت: البرز-آسارا

توضیح: مرز سازند های سلطانیه و باروت در جاده چالوس، روبروی تونل شماره 10 قرار دارد. مرز این دو سازند تدریجی ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

آبشار هرآباد (کلام لات)

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: آبشار

موقعیت: مازندران-تنکابن

توضیح: آبشار هرآباد (کلام لات) در مسیر پیاده رو کوهستانی بین روستاهای سلج انبار و مران در مسیر جاده کنونی ا ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

آبشار کلاک در مسیر گرمارود به پیچ بن الموت

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: آبشار

موقعیت: قزوین-البرز

توضیح: در مسیر موجود الموت به تنکابن و بعد از روستای گرمارود جایی که جاده ی آسفالته با پیچ و خم های فراوان ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

لغزش در واحد گچی ائوسن البرز در ناحیه الموت

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: واحد گچی

موقعیت: مازندران-تنکابن

توضیح: واحدهای گچی البرز مرکزی که عموماً در راستای گسله ها برونزد یافته اند منابع خوبی برای استخراج گچ هستن ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

برونزد سازند ایلام بر روی سازند سورگاه در یال جنوبی تاقدیس انجیر

نوع منبع: تصویر

موقعیت: ایلام-ایلام

توضیح: در یال جنوبی تاقدیس انجیر سنگ آهک نازک لایه سازند ایلام بر روی شیل های سازند سورگاه برونزد یافته است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

محورهای تاقدیس و ناودیس در یک راستا؛ تحت تاثیر گسل امتداد لغز چپ گرد

نوع منبع: تصویر

موقعیت: خوزستان-ایذه

توضیح: ایهام؛ محورهای تاقدیس و ناودیس در یک راستا؛ تحت تاثیر گسل امتداد لغز چپ گرد. سازند گرو، جنوب تنگ هفت ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید