چین خوردگی لایه های توفی

بخش توف بالایی با ۹۱۷ متر ستبرا، شامل لایه های نازک تا متوسط از توف سبزرنگ، همراه با توف بلورین، توف ماسه ای، توف آهکی و میانلایه هایی از شیل و مارن به همراه گدازه های آتشفشانی به عنوان جدیدترین عضو از سازند کرج با غلبه آذرآواری ها شناخته می شود. سازند کرج گسترده ترین سازند البرز با بیش از ۳۰۰۰ متر رسوبات آذرآواری – سنگ های رسوبی و گدازه های آتشفشانی شناخته می شود. سن این سازند ائوسن دانسته شده و در برش الگوی آن در دره چالوس مستقیماً بر روی سازند شمشک قرار گرفته است و مرز بالایی آن کنگلومرای سرخ رنگ نئوژن است. اما در بیشتر نقاط البرز جنوبی، مرز زیرین سازند البرز با سنگ آهک های نومولیت دار سازند زیارت هم شیب است و گاهی بدون حضور سنگ آهک زیارت ردیف های کنگلومرایی فجن هم مرز با سازند کرج اند.

این سازند با توجه به غلبه شیل ها و توف ها به ۵ عضو چینه ای تقسیم شده است. عضو های شیل پایینی، توف میانی، شیل آسارا، توف بالایی و شیل کندوان (که عده ای آن را دارای ارتباط ناپیوسته ای با سازند کرج می دانند) بخش های مختلف سازند کرج را تشکیل می دهند.

در تصویری که مشاهده می کنید لایه های بخش توف بالایی سازند کرج به دلیل نازک لایه و شکل پذیر بودن در برابر نیروهای وارده مقاومت چندانی نکرده و چین خورده اند. در ترانشه های جاده ی در دست احداث الموت – تنکابن، مناظری بدیع و زیبا از چین خوردگی این لایه ها را می توان مشاهده نمود.

کلمات کلیدی: استان قزوین , البرز , الموت , ایران , توف بالایی , چین خوردگی , زمین شناسی , زمین گردشگری , زمین گشت , سازند کرج , ژئوتوریسم

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید