فسیل های سازند میشان

در شمال فیروزآباد فارس مجموعه‌ای از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی، سنگ آهک گچین (Chalky limestone) و سنگ مارن با لایه‌بندی منظم برونزد یافته اند. این مجموعه کربناته که در پایین ترین بخش خود با سنگاهکهای ستبرلایه، موسوم به سنگاهک گوری همبری دارند، سازند میشان” نامیده می شوند.

سنگ آهک ها متوسط لایه (۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر) و ستبرلایه (حداکثر تا ۱۰۰ سانتیمتر) می‌باشد. بخشهای مارنی و سنگ آهک مارنی نیز بدلیل زودفرسا بودن در بیشتر نقاط زیر پوشش خاکهای برجا قرار گرفته‌اند. فقط درمعدود رخنمونها می‌توان اثرات سنگ مارن فرسوده و خردشده را مشاهده کرد. یکی دیگر از ویژگیهای دیداری مهم در این سازند وجود حفرات و شیارهای انحلالی است. وجود این حفرات و سایر پدیده‌های انحلالی نشان‌دهنده حضور بیش از ۶۰ درصد کربنات کلسیم درترکیب شیمیایی سنگ آهک هاست. شیب لایه‌ها نیز دراین منطقه کم است (از ۴ تا ۱۰ درجه).

وجود انباشته فراوان از خرده صدفهای دوکفه‌ای، مرجانها و کلنی آنها، نشان‌دهنده آن است که احتمالاٌ این سنگ آهک ها در محیط آبسنگی (Reef) تشکیل شده‌اند. تصویر فوق نمایی از فسیل های دو کفه ای سازند میشان را در منطقه ی فیروزآباد فارس نشان می دهد.

 

کلمات کلیدی: زمین شناسی , زمین گردشگری , ژئوتوریسم , سازند میشان , میوسن , سنگ آهک , فسیل , دوکفه یی , فیروزآباد , استان فارس , زاگرس

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید