مطالب ارسالی توسط دکتر محمدرضا منصوری دانشور

زیروکی، اولین گودال برخوردی در ایران

با وجود مطالعات گسترده انجام شده درباره پدیده های ژئومورفولوژی ایران، تا کنون بررسی گودال های برخوردی مورد توجه قرار نگرفته است. تنها دو گزارش قدیمی و فراموش شده وجود دارند که معطوف به ساختارهای شبه برخوردی در ایران بوده اند. یک مورد توسط اسکرین (Skrine) انگلیسی در سال ۱۹۳۱ به عنوان چاله احتمالاً شهابسنگی […]