نحوه شکل گیری چشمه ھای تراورتن

تراورتن سنگی رسوبی – شیمیایی است که بیشترین ترکیب سنگ شناختی آنرا کربنات کلسیم بهمراه ترکیباتی از اکسیدهای آهن ، منیزیم، سیلیس، سولفاتها ، سولفیدها و کلرور و به رنگهای مختلف تشکیل می دهد. اغلب دارای ساختمانی کنگرسیونی و فیبری شکل با لایه های مختلف است که طی فرآیند رسوب گذاری سر یع شیمیایی کربنات کلسیم در سطح زمین و طی عملکرد آبهای زیرزمینی و فرآیند تبخیر در اطراف چشمه های تراورتنی و آبگرم تشکیل می گردد، مکانیسم تشکیل چشمه های تراورتنی به دوصورت است .

١- احتمال دارد که آبهای جوی در مسیر شکستگیهای موجود در سطح زمین به بخشهای درونی نفوذ کرده ، تحت تاثیر شیب زمین گرمایی ، گرم شده ، طی آن قدرت شویندگی آن افزایش پیدا کرده و بخشهای زیادی از کربنات کلسیم مسیر خود را بصورت محلول بی کربنات در آورده و از آن اشباع میگردد. هرگاه فشار هیدرواستاتیکی آب بالا رفته و تا حدی برسد که بر فشارلیتو استاتیکی غلبه نماید در اینصورت جوشش آب بوجود آمده و تحت تاثیر حرکات کنوکسیونی بسمت بالا حرکت کرده ودر مسیر شکستکیها ضمن راهیابی به سطح زمین ، کانیهای مسیر را در خود حل کرده و پس از رسیدن به سطح رسوبگذاری املاح محلول را انجام دهد وبا توجه به ترکیب کانیایی ،PH زمین وتغییرات خود افقهای تراورتنی را به رنگهای مختلف ایجاد نماید.

٢- آبهای ماگمایی حاصل از فرآیندهای پایانی تفریق ماگما که گرایش حرکت بسمت بالا را دارند با توجه به فشار گازها و آب محتوی یونهای مختلف و شویند گی بالا ، شدت اشباع آن از کربنات کلسیم فراتر رفته و بشکل چشمه های آب گرم به سطح زمین راه پیدا کند. طی این فرآیند بیکربنات کلسیم محلول به همراه ترکیباتی از کانیهای فلزی ، سولفیدی ، سیلیسی و کلروره به حالت کلوئیدی و کولوفرم طی زمانهای متناوب و در افقهای گوناگون تحت سیستم ژئوترمال رسوب می نماید.

این حالت بیشتر درمناطق آتشفشانی یا در محدوده اطراف آتشفشانهای فعال ویا قدیمی اتفاق می افتد. معمولاً درجه حرارت آب این چشمه های بصورت غیر طبیعی بالا تر از آب سایر چشمه هاست.

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید